• -Về Điện Biên cùng em, câu hát ai vang lưng... - Lễ Hội Hoa Ban Điện Biên