• Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
 • Ngày 6/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 4100/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 (Lễ hội)

 • Theo đó công tác tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 được chia làm 3 đợt:

  Đợt 1: Từ tháng 12/2021 đến hết tháng 02/2022: Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất và con người Điện Biên; những thành tựu phát triển của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào Điện Biên đến bạn bè trong nước và quốc tế; gắn tuyên truyền Lễ hội với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Điện Biên; tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân;  Giới thiệu sâu đậm về hình ảnh Hoa Ban gắn với Lễ hội Hoa Ban, với đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khẳng định vai trò, giá trị của Lễ hội Hoa Ban trong phát triển du lịch Điện Biên; Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng, tập trung vào các điểm du lịch lịch sử, sinh thái, nhân văn trên địa bàn tỉnh; kết hợp với giới thiệu giá trị, nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đồng thời Cung cấp thông tin về các hoạt động sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội; công tác chuẩn bị của tỉnh, của các Sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan; những nét mới của Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022.

  Đợt 2Trong tháng 3/2022: Tập trung tuyên truyền các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội.

  Đợt 3: Từ tháng 4/2021 đến hết tháng 6/2022: Tuyên truyền kết quả tổ chức Lễ hội và tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2022.

  Tập trung tuyên truyền vào các nội dung:

  Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của Hoa Ban gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của Nhân dân các dân tộc vùng Điện Biên và Tây Bắc đến đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh Hoa Ban - biểu tượng cho vẻ đẹp của vùng đất và con người Điện Biên, phục vụ cho phát triển du lịch; Gắn tuyên truyền Lễ hội với tuyên truyền các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chủ trương, chính sách, giải pháp của tỉnh Điện Biên trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống covid 19 trong giai đoạn hiện nay; Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá đến mọi tầng lớp Nhân dân trong cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế các thông tin về vùng đất, con người Điện Biên, đặc biệt nhấn mạnh về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của Điện Biên trong thời kỳ đổi mới; những nét đẹp, giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

  - Tuyên truyền về Lễ hội:

  Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Lễ hội đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chung của tỉnh và đối với đời sống văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc được thể hiện thông qua các hoạt động của Lễ hội, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch; Tuyên truyền, giới thiệu về công tác chuẩn bị, về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội;  Ngoài các hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 11/3 - 14/3/2022, quan tâm tuyên truyền về sinh hoạt văn hóa, lễ hội tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ tháng 01/2022 - 5/2022 như: Lễ hội Thành Bản Phủ và các sự kiện khác; Giới thiệu những nét mới giàu sức hấp dẫn, thu hút và mang tính đặc trưng riêng của Lễ hội đến với đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước.

  Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/12/2014 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh” và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 7/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030;

  Xây dựng và tôn vinh hình ảnh Hoa Ban trở thành hình ảnh đặc trưng của Điện Biên - Tây Bắc; qua đó khẳng định thương hiệu “Lễ hội Hoa Ban” đối với đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước; Quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, vẻ đẹp mảnh đất và con người Điện Biên, qua đó góp phần bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên; Thông qua tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội , Ngày hội nhằm tôn vinh, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong tỉnh và giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

  Tạo không khí Lễ hội vui tươi, phấn khởi, qua đó cổ vũ, động viên tinh thần toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và quyết tâm thực hiện các các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

  Kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng và phát triển Điện Biên ngày càng giàu đẹp./.

 • Dương Thanh Quang
 • Lễ hội Hoa Ban năm 2023 hứa hẹn các hoạt động hấp dẫn và sôi nổi
  Thông báo tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Về việc mời tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023
  Tỉnh Điện Biên chấp thuận nội dung tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  Thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 tới các cơ quan báo chí
  Ý nghĩa của Hoa Ban đối với người dân Điện Biên và người dân Tây Bắc
  Cuộc thi ảnh “Check-in Điện Biên”- điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban
  Lịch tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  1-10 of 108<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >